Gaminių ir patiekalų maistinės – energinės vertės skaičiavimas

Nuo 2016 m. gruodžio 13 d. maisto produktų ženklinimo etiketėse privaloma pateikti informaciją apie maisto produkto maistingumą (privalomąją maistingumo deklaraciją).   Šis reikalavimas nustatytas 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004. Maisto produkto maistingumo deklaracija – tai informacija apie maisto produktų energinę vertę ir tam tikras maisto produktų sudėtyje esančias maistines medžiagas.

Sudarydami maisto produkto maistingumo deklaraciją gamintojas turi pateikti vidutines maistinių medžiagų vertes, pagrįstas:

– atlikta maisto produkto analize arba

– skaičiavimu, pagrįstu žinomomis ar faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių vidutinėmis vertėmis arba

– skaičiavimu, pagrįstu visuotinai nustatytais ir priimtais duomenimis.

Teikiamos  paslaugos:

  • Atliekame maisto produktų, patiekalų teorinius maistingumo skaičiavimus, remiantis maisto produktų sudėties duomenų bazėmis arba gamintojo pateiktomis faktinėmis sudedamųjų dalių vidutinėmis vertėmis*.

*Užsakovas privalo pateikti maisto produkto(ų), patiekalo(ų) receptūras: sudedamąsias dalis, sudedamųjų dalių neto svorius, svorio nuokrypius arba išeigos koeficientus ar gatavo produkto išeigą. Papildomai užsakovas gali pateikti maisto produkto(ų), patiekalo(ų) sudedamųjų dalių maistingumo duomenis, išlikimo koeficientus arba maistinių medžiagų svorio nuokrypius atlikus technologinį procesą, gruzdinimo metu sugeriamą riebalų kiekį (jeigu toks technologinis procesas atliekamas).


Nauda klientui:

Darbo kokybė. Profesionalumas. Punktualumas